Hemnes kommune har startet med renovering av vei-, vann- og avløpsnettet i deler av Torggata på Hemnesberget. Arbeidene er en del av et større renoveringsprosjekt på strekningen Myraveien (fra kryss Idrettsveien) til omsorgssenteret, hele Parkveien, ned mot Odden og Torggata. Arbeidene omfatter legging av ny vannledning og separering av avløpsnettet, der overvann og spillvann legges i separate ledninger isteden for dagens fellesanlegg. Alle veier berørt av anlegget skal også renoveres.
I det berørte delen av Torggata er det planlagt masseutskifting i veibanen, videre renovering av hele Torggata er under planlegging, med planlagt anleggsstart i 2011. Vedlagt kartutsnitt viser en oversikt over arbeidene der ledningstrasé er markert med rødt.

Kartutsnitt Torggt.bmp