Fisk på kroken_450x375.jpg

Innsiget av laks til de fleste regionene i Norge er for tiden historisk dårlig. Dette er også situasjonen i det meste av Nordland. Den kunnskapen som finnes om laksebestandene i fylket tyder på at de fleste av laksebestandene for tiden er så små og reduserte at de ikke tåler beskatning gjennom fiske. Et flertall av lakseelvene i fylket er av den grunn heller ikke åpnet for laksefiske.

Dagens strenge reguleringer av laksefisket i sjøen og elvene ser ut til sikre brukbare gytebestander i de fleste elvene. Det er et hovedmål å ha nok gytelaks til å oppfylle gytebestandsmålet for den enkelte elv, noe som er nødvendig for å få produsert den mengde laksunger som elva er god for. Resultater fra undersøkelser i 2012 tyder på at det var nok gytelaks i omkring halvparten av de undersøkte vassdragene. De fleste vassdragene med underskudd av gytefisk var ikke åpnet for fiske dette året.

For 2014 legger direktoratet kun opp til å vurdere endringer av fiskebestemmelsene i vassdrag hvor følgende har skjedd:

  • bestandsstatusen har endret seg mye,
  • rettighetshaverne har nylig fått på plass en god organisering med gode rutiner for fangstrapportering,
  • eller gytebestandsmålet er revidert og dette endrer vurderingen av om gytebestandsmålet har vært oppnådd

Miljødirektoratet har nå bedt fylkesmennene om å orientere elveeierlagene om opplegget for 2014, og å sende inn begrunna endringsforslag ved bruk av vedlagte skjema. Dersom det er elveeierlag som mener bestemmelsene bør endres på bakgrunn av føringene fra direktoratet, vil vi anbefale å ta en telefon hit for å diskutere aktuelle endringer. For de elver hvor det er grunnlag for å be om endringer, vil vi også be om å få oversendt et delvis utfylt skjema seinest innen 22. november. 


Skjema - regulering av fiske etter anadrome laksefisk


Fylkesmannen i Nordland

Kontaktpersoner:
Tore Vatne 
Tlf. 75 53 15 48

Lars Sæter 
Tlf. 75 53 15 51