Denne vegstrekningen har vært fram til nå vært Statkrafts ansvar helt sden den ble bygd i forbindelse med kraftutbyggingen. Boligene som også ble utbygd i forbindelse med kraftutbyggingen er tidligere solgt til private, og kommunen har også overtatt ansvaret for vann- og avløpsanleggene i området. Nå står altså hovedvegen til Vesterli for tur til å bli overtatt av kommunen.

Som betingelse for kommunal overtakelse er at vegen rustes opp. Arbeidene med dette er nå startet opp. Arbeidene omfatter delvis forsterking, nytt asfaltdekke, nytt brurekkverk og komplettering av gatelysene. Totalt er kostnadsoverslaget for de tiltakene som skal gjennonføres på ca 1.8 mill. kroner.