Detaljregulering for Juvika steinbrudd med følgende planbeskrivelse: Reguleringsplanen omfatter området for råstoffutvinning i kommunedelplan Hemnesberget vedtatt 2001. Planarealet er 50 da mens selve steinbruddet vil dekke 25 da. I bruddet er det tatt ut om lag 50 000 m3 stein og planen gir anledning å ta ut om lag 325 000 m3. Planen tillater at steinbruddet utvides inntil 40 meter fra gang- og sykkelvegen mellom Juvika og Hemnesberget og inntil 100 meter fra nærmeste bolighus. Steinbruddet vil ha tilgang til sjøen med mulighet for lasting og lossing av båter. Bruddet avsluttes med terrasser som tilføres vekstmasse. Planen har bestemmelser som skal sikre at virksomheten foregår på en trygg måte. Driften av bruddet krever konsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning og godkjenning fra Kystverket.
Juvika steinbrudd Plankart
Detaljregulering Røssvassbukt hyttefelt med følgende planbeskrivelse: Røssvassbukt hyttefelt ligger ved den kommunale Stubblivegen. Planområdet samsvarer med område SF21 i kommuneplanens arealdel (KAP 2006), disponert til LNF-formål med spredt fritidsbebyggelse. Planen viser tolv hyttetomter og tre naustområder, herav sju nye hyttetomter og to naustområder. Planen viser åtte avkjørsler fra Stubblivegen.
Rosvassbukt plankart
Detaljregulering Tømmerbakkmoen industriområde med følgende planbeskrivelse: Tømmerbakkmoen industriområde ligger ved Korgfjellveien, tidligere E6, i Korgen. I kommuneplanens arealdel (KDP Korgen 2005) er området disponert til industri/tjenesteyting, lager og forretning. Planen viser første byggetrinn for utbygging av området med felles avkjørsel fra Korgfjellveien i nord. Planen tillater en bygningshøyde på 12 m med 15 grader saltak eller flatt tak. Utvendig farge skal være lys grå. Atkomsten til området skal bygges for vogntog.
Tommerbakkmoen 12   plankart
Parter i plansakene har klagerett over vedtaket innen tre uker etter denne kunngjøring, 12. juli 2011. Veiledning om klage skal gis av saksbehandler Trond Møllersen, tlf. 7519 7133, trond.mollersen@hemnes.kommune.no.