Hemnes kommunestyre har i møte den 10.12.2014 fattet følgende vedtak:

Sak 48/14 - Hemnes kommunestyre vedtar foreliggende forslag til planprogram for Kommuneplanens arealdel for Bjerka, jf. plan- og bygningslovens § 11-13.

Sak 49/14 - Hemnes kommunestyre vedtar forslag til planprogram for Kommuneplanens arealdel for Korgen (01.10.14), jf. plan- og bygningslovens § 11-13 med følgende tillegg:

Listen over hvilke utbyggingstiltak eller omdisponeringer kommunedelplanen skal vurdere, s.13 i planen, forandres på følgende punkter:

  • Pkt. 5, Siste del av setningen utgår. Punktet lyder da som følger: «Olderneset: omregulering av LNF-område til sentrumsutvikling. Avklare plassering av kunnskapssenter for vann og vannkraft.»
  • Det opprettes et punkt 8 med følgende tekst: «Vurdering av eventuell ny trasè for E6».

Listen over hvilke utbyggingstiltak eller omdisponeringer kommunedelplan skal vurdere, s. 13 i planen, forandres på følgende punkter:

  • Pkt. 1 forandres til : Svartmarka: Utrede formålsendring fra friområde og LNF til boligbebyggelse. Grøntområde nord og vest for Svartmarka BA6 i gjeldende KDP for Korgen, samt området øst for gamle E6 ved Bjørnstien, vurderes omregulert til boligformål.
  • Pkt. 2 Siste setning strykes og erstattes med : Det skal tilrettelegges for mulig plassering av idrettshall i området nåværende håndballbane/Markusmomyra.
  • Pkt. 3 forandres til : Svartebukta: vurdere utbyggingstiltak for deler av LNF til boligformål. Tømmerbakkmoen: Utrede er omregulering fra bare næringsformål til næringsformål og offentlig formål.
  • Nytt pkt. 9 : Planområdet utvides sørover bak Tømmerbakkmoen og følger grensen mot Mølnhusmoen, da området er egnet til boligformål.

 

Orientering om fastsatt planprogram er oversendt til de som har gitt uttalelse. Fastsettelse av planprogram er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.

Eventuelle spørsmål vedrørende planprogrammet kan rettes til saksbehandler på tlf. 75 19 70 42 eller e-post: karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no