Kommunedelplan for Helse og omsorg – mål og strategier, ble vedtatt av Kommunestyret 3. september sak 26/15.
Planen har vært til behandling i Helse og omsorgsutvalget, samt Formannskapet, før endelig behandling i Kommunestyret.
I tillegg til planen, ligger det vedlagt en fakta- og analysedel, der faktainformasjon om tjenesteområdet Helse og omsorg blir presentert.
I dette ligger bl.a. informasjon om status på befolkning, levekår og folkehelse samt fokusområder for kommunen.

Kommunedelplan for Helse og omsorg skal være et virkemiddel for skaping av gode og trygge vilkår, både for mottakere og leverandører av tjenester.
Bestemmelsene i ny folkehelselov tilsier at også folkehelseperspektivet skal integreres i alt kommunalt planleggingsarbeid.
Kommunedelplanen forsøker å klargjøre formål og strategier, og beskrive hovedtrekk når det gjelder nasjonale føringer og lokale utfordringer, og muligheter knyttet til de ulike fokusområdene.

Formålet med planarbeidet er å innarbeide helsefremmende og rehabiliterende strategier i alle deler av helse og omsorgstjenestene.

Planprosessen har pågått ett år, der det har vært gjennomført to høringsrunder.
Engasjementet har vært stort, både blant enkeltpersoner, utvalg, lag og foreninger.
Videre har både Ungdomsrådet, Eldrerådet og KRFU bidratt med uttalelser.

Det kom inn i underkant av 20 høringsinnspill til kommunedelplan Helse og omsorg gjennom hele prosessen.

Prosjektgruppa retter en takk til alle som har bidratt i prosessen.

Heidi Lien
Prosjektleder
Tlf. 951 73 024