Kommunedelplan for Barn og unge – mål og strategier, ble vedtatt av Kommunestyret 3. september sak 25/15.
Planen har vært til behandling i Oppvekst- og kulturutvalget samt Formannskapet, før endelig behandling i Kommunestyret.
I tillegg til planen, ligger det vedlagt en fakta- og analysedel, der faktainformasjon om barn og unge i Hemnes blir presentert

Kommunedelplan for Barn og unge er styrende for ansatte som jobber med barn og unge i Hemnes.
Kommunedelplanen er en utdyping av kommuneplanens samfunnsdel, og skal gi føringer for enhetenes egne virksomhetsplaner.

Planprosessen har pågått ett år, der det har vært gjennomført to høringsrunder.
Engasjementet har vært stort, både blant enkeltpersoner, samarbeidsutvalg, lag og foreninger.
Videre har både Ungdomsrådet, Eldrerådet og KRFU bidratt med uttalelser.
Det kom inn om lag 30 høringsinnspill til kommunedelplan for Barn og unge gjennom hele prosessen.

Prosjektgruppa retter en takk til alle som har bidratt i prosessen.

Heidi Lien
Prosjektleder
Tlf. 951 73 024