Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Vedtatt plan for snøskuterløyper med forskrift

Kunngjøring

Publisert , Oppdatert 11. november 2015
Denne artikkelen er over 6 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Kart over snøskuterløyper i Hemnes kommune

Kart over snøskuterløyper i Hemnes kommune

Hemnes kommunestyre vedtok i møte 03.11.2015 sak 51/15 plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift for bruken av løypenettet jf. motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

Plankart.png

Vedtaket lyder:

Plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med lokal forskrift om kommunalt løypenett, vedtas av Hemnes kommunestyre, jf. motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a med følgende endring:

Løype 8 endres slik at den går langs Grønvatn istedenfor over «50 lass myra».

Løype nr 3 vedtas som opprinnelig planlagt, men åpnes ikke før man har på plass en avtale med svenske myndigheter.

Det forutsettes at trasevalg/ løypenett evalueres etter første sesong. Presenteres kommunestyret i løpet av høsten 2016.

Rådmannen bes jobbe for å få inn løypene som er tatt ut av forslaget, med særlig fokus på å få inn L9, Korgfjellet.

Alle løypene anses viktige i rekreasjonssammenheng, og Korgfjellet er viktig i næringssammenheng.

Det er utarbeidet skiltplan for snøskuterløypene (vedlagt). Denne angir fartssoner og soner med forbud mot rasting. Det er i tillegg angitt plassering av informasjonsskilt.

Det følger av forskriftens § 4a åttende ledd at kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen Forvaltningslovens kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket ble kunngjort.

For mer informasjon kontaktes saksbehandlere Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 75 19 70 42 eller Kenn Arne Berntzen, tlf. 75 19 71 31. Eventuell klage sendes Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. Siste frist for klage er 03.12.2015. Det er ikke klageadgang på løyper som ikke ble vedtatt i kommunestyret.

 

Plandokumenter:

Snøskuterløyper.pdf

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter Hemnes kommune.pdf

15-00777-30 2. gangs behandling - Plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift om 237078_5_1.pdf

15-00777-33 Vedtak KST, 03112015, Sak 51-15, 2. gangs behandling - Plan for snøskuterløyper 240268_1_0.pdf

Skiltplan.pdf

Uttalelser til offentlig ettersyn.pdf

SOSI Snøskuterløyper Hemnes.sos

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker