Kommunestyret har behandlet plan for snøskuterløyper i Hemnes i møte 28.01.2016 sak 2/16 og fattet følgende vedtak:

- Plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med vedlagt kart og lokal forskrift om kommunalt løypenett,  vedtas av Hemnes kommunestyre jf. motorferdselloven med forskrift om bruk av motorkjøretøver i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

- Løype 8 omlegges delvis fra Stormyra i Bleikvasslia til Huarneset ved Bleikvatnet.

- Endringer i etterkant av vedtatt plan av 03.11.15 sak 51/15, som ikke har vært gjenstand for høring og offentlig ettersyn, kunngjøres etter reglene i plan- og bygningslovens 5 12-12 fjerde og femte ledd, herunder særskilt underretning til grunneiere, festere og andre direkte berørte parter. Vedtaket kan påklages.

 Endringer gjort i etterkant av vedtatt plan av 03.11.15 sak 51/15 kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI. Endringene omfatter løype 5, 8 og 10. Løype 5 omhandler mindre endring. Løype 8 er endret fra Stormyra i Bleikvasslia til Bleikvatnet. Løype 10 er endret ved løypestart. Tidligere mottatte klager vil følge saksbehandlingen. Klagefristen settes til 07.03.16. Eventuell klage sendes til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen. For mer informasjon om klage kontaktes saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik på tlf. 75 19 70 42 eller karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no

 Link til forskrift med kart på Lovdata kommer.

Plandokumenter:

Vedtatt kart.pdf

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter.pdf