Detaljregulering for Sentrumsgården II i Korgen ble vedtatt av kommunestyret 3. september, sak 34/15. Planen har slik planbeskrivelse: «Detaljregulering for Sentrumsgården II regulerer et boligareal i Korgen sentrum med lavblokkbebyggelse. Blokkene kan bygges kjellerløst i tre etasjer. Planen har en rekkefølgebestemmelse for ferdigstillelse av fortau mot Sentrumsveien. Utforming og skjøtsel av terreng, veger og bygninger skal gi et godt estetisk inntrykk og skal ha høy standard.»

Planen er rettsgyldig, men kan påklages av parter i saken. Nærmere opplysninger om klage kan fås hos saksbehandler Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133, trond.mollersen@hemnes.kommune.no

 

Plandokumenter:

00 Plankart vedtatt.pdf

00 Bestemmelser vedtatt.pdf

00 Planutredning vedtatt.pdf