Hemnes formannskap vedtok i sak 61/14 den 21.10.14 oppstart av planarbeid for å etablere snøskuterløyper i Hemnes kommune i samsvar med varsla endringer i Lov om motorferdsel og Nasjonal forskrift.

Endelig vedtak i plansaken forutsetter at Stortinget vedtar de varsla endringene i Lov om motorferdsel i utmark og Nasjonal forskrift som åpner for etablering av snøskuterløyper.

Samtidig tas motorferdselsplan for Hemnes kommune vedtatt i 1994, vinterdelen, opp til revisjon.

Planarbeidet vil bli gjennomført i løpet av vinteren 2014/ 2015 og selve tilretteleggingen planlegges gjennomført sommeren og høsten 2015 med opparbeidelse av parkeringsplasser, rydding av løyper, skilting, inngåelse av avtaler/ kontrakter og anskaffelse av merkemateriell.

Utredningene i plansaken vil følge kravene i foreslått ny § 4 a i Nasjonal forskrift:

Planforslaget skal

a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og influensområdet

b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.

I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø

b) sikkerheten for de som kjører og andre.

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep.

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har samtykket til slik løype.

Kommunen skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.

Planarbeidet vil dermed i stor grad bli en videreføring av planprosessen som ble startet i forbindelse med forsøksordningen som senere ble avlyst. Plangruppa som ble etablert i forbindelse med forsøket vil fortsette sitt arbeid og utarbeide et utkast til plan som blir sendt på høring etter behandling i formannskapet. Det foreligger allerede mange innspill til løypetraseer som gruppa vil arbeide videre med.

Merk at tillatelser til all annen motorferdsel utover kjøring i etablerte snøskuterløyper fortsatt skal dispensasjonsbehandles etter gjeldende regler i Motorferdselloven og Nasjonal forskrift, og for kommende sesong blir det ingen endringer.

For mer informasjon kontakt:

Håkon Økland             

tlf. 916 70 540

e-post: haakon.okland@hemnes.kommune.no