Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse. Formålet er å lage en helhetlig plan for hytteutbygging som ivaretar og tilpasses natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene på best mulig måte.. Planområdet er ca. 245 dekar. Mer informasjon finnes på multiconsult.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til det igangsatte planarbeidet eller forslaget til planprogram kan sendes skriftlig til:
Multiconsult v/Edvard Duvsete, e-post edvard.duvsete@multiconsult.no innen 01.03.2022.

Spørsmål kan stilles til:
Multiconsult v/Edvard Duvsete på epost edvard.duvsete@multiconsult.no eller på tlf. 91396552