Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse. Formålet er å lage en helhetlig plan for hytteutbygging som ivaretar og tilpasses natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene på best mulig måte. Planområdet er ca. 270 dekar. Mer informasjon finnes på multiconsult.no