Formålet med planen er å legge til rette for å motta, behandle og deponere forurensede masser i området tilhørende A/S Bleikvassli Gruber. I videre utvikling kan det også bli aktuelt med gjenvinning av masser.

Samtidig med dette varselet legges planprogram ut til offentlig høring. Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Planområdet er i gjeldende kommuneplans arealdel for Hemnes (13.06.2006) avsatt til næring og LNFR-område.

Detaljreguleringen for industri/næring er i tråd med gjeldende kommuneplan med unntak av et tilliggende areal for fremtidig deponi som ligger i nåværende LNFR-område.

Det vurderes at tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn, og faller inn under § 6 Vedlegg I pkt. 9 i konsekvensutredningsforskriften.

Kommentarer eller innspill som kan ha innvirkning på planarbeidet sendes til Sweco Norge AS v/Anita Myrmæl, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski, eller epost: anita.myrmael@sweco.no, innen 13.08.21.

Kopi av uttalelser sendes til Hemnes kommune, adresse eller til postmottak@hemnes.kommune.no