Hemnes kommune har mottatt et varsel om mulig pålegg etter § 69 i Naturmangfoldloven.

Bakgrunnen for varselet er at kommunen har utført arbeid i Sjøforsen naturreservat som går utover de vilkår som er gitt i fylkesmannens dispensasjon i området.

Rådmannen vil på vegne av kommunen beklage dette sterkt. Det er iverksatt en intern gjennomgang og undersøkelse for å fremskaffe all relevant informasjon i saken. Rådmannen vil på bakgrunn av dette bestemme hvilke tiltak og reaksjoner som vil iverksettes.

Kommunen vil innenfor fristen (01.03.16) gi en uttalelse til fylkesmannen. Det er alt tatt initiativ til å få til en felles befaring med fylkesmannen til våren – etter at snøen er borte. Dette for å få en fullgod oversikt av inngrepet som er foretatt. Ut fra en slik befaring vil det bli avklart hvilke rettinger/tiltak som kan gjøres for å bøte på skadene.

 

Rådmann Amund Eriksen