sivil_99A5987.jpg

Sivilforsvarsdistrikt inviterte til et samarbeidsmøte hvor fokus ble rettet mot samvirke. Sivilforsvaret er gitt i oppgave å være en sentral samvirkeaktør i det norske redningskonseptet. Denne gangen var det Hemnes kommune som sto for tur.

Møtet ble en nyttig gjennomgang av beredskapssituasjonen og beredskapstankegangen i kommunen hvor viktige momenter ble trukket frem i lyset. Samvirke med sentrale beredskapsaktører i nærmiljøet ble satt på dagsorden og en del nytt tankegods ble bragt på banen.

Ordfører og rådmann er godt fornøyd med møtet og ser frem til videre arbeid med beredskapen i Hemnes kommune. Dette var en fin oppfølging av det beredskapsfokuset som allerede er satt i vår kommune.

_99A5986.jpg
Jarhl Walin, Sivilforsvarsinspektør, Nordland SFD.