Hemnes kommunestyre har vedtatt nye vedtekter for erstatningsfond fra Kjensvatn-konsesjonen og revidert vedtektene for Bjerka-Plura-fondet. Vedtektene for Bjerka-Plura-fondet erstatter vedtekter vedtatt 29.06.1993 under sak 30/93.

Fisk og vassdrag

Vedtekter for bruk av konsesjonsmidler fra Bjerka-Plura-konsesjonen til opphjelp av vilt og fisk:

  • 1) Midlene forvaltes av Teknisk og miljøutvalget.
  • 2) Erstatningsmidlene fra Bjerka-Plura-konsesjonen skal benyttes til praktiske tiltak for fremme av fisk og vilt - inkludert praktisk tilrettelegging for jakt og fiske.
  • 3) Minst halvparten av de årlige inntektene utlyses årlig til søknadsbaserte prosjekter
  • 4) Det skal tilstrebes en balansert fordeling mellom fiske- og viltformål over tid.
  • 5) Inntil halvparten av innvilget tilskudd kan utbetales som forskudd. Resten kan utbetales nårregnskap og ferdigmelding for tiltaket foreligger. Ved søknader som tilsier at hele tilsagnet bør utbetales som forskudd, kan dette innvilges som enkeltsak.

For Kjensvatn-konsesjonen er det likelydende vedtekter med tillegg av formålet friluftsliv.

Minst halvparten av de årlige innbetalingene skal lyses ut hvert år - og for 2012 utgjør det ca kr. 40 000.-. Saldo på fondene utgjør ca kr. 550 000.- til sammen pr. dato.

Ved spørsmål kontakt Håkon Økland, tlf 916 70 540, eller Jon Arne Leirvik, tlf. 751 97 143.

Søknad sendes Hemnes kommune v/ Teknisk og Miljøutvalget, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen.

Søknadsfrist 31.12.2012.