Vedtekter for bruk av konsesjonsmidler fra Bjerka-Plura-konsesjonen til opphjelp av vilt og fisk:

1)         Midlene forvaltes av Teknisk og miljøutvalget.

2)         Erstatningsmidlene fra Bjerka-Plura-konsesjonen skal benyttes til praktiske tiltak for

            fremme av fisk og vilt - inkludert praktisk tilrettelegging for jakt og fiske.

3)         Minst halvparten av de årlige inntektene utlyses årlig til søknadsbaserte prosjekter

4)         Det skal tilstrebes en balansert fordeling mellom fiske- og viltformål over tid.

5)         Inntil halvparten av innvilget tilskudd kan utbetales som forskudd. Resten kan utbetales når 

            regnskap og ferdigmelding for tiltaket foreligger. Ved søknader som tilsier at hele tilsagnet       

            bør utbetales som forskudd, kan dette innvilges som enkeltsak.

For Kjensvatn-konsesjonen er det likelydende vedtekter med tillegg av formålet friluftsliv.

Samlet saldo på fondene utgjør pr. dato ca. kr. 479 500.-.

Har du/ dere prosjekter/ tiltak som faller inn under noen av formålene er dere velkomne til å søke.

Ved spørsmål kontakt Håkon Økland, tlf.  916 70 540, eller Jon Arne Leirvik, tlf. 751 97 143.

Søknad sendes Hemnes kommune v/ Teknisk og Miljøutvalget, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen.