Utkast til detaljregulering for Meieriveien 1-7 i Korgen er lagt ut til offentlig ettersyn. Planen omfatter Korgensenteret og Vertshuset og dessuten trygdeboligene og Sentrumsveien 26 og 28. Hensikten med planen er å gi utbyggingsmuligheter for de to forretningseiendommene, men planen viser også framtidige trafikkareal med parkering, fortau og gang- og sykkelveger. Plandokumentene kan ses på kommunens hjemmeside og på rådhuset i Korgen.

Alle berørte er tilskrevet. Saksbehandler er Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133.

Frist for uttalelse er 9. september.