Utkast til detaljregulering for Korgen renseanlegg er lagt ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å regulere tomt for nytt renseanlegg ved eksisterende anlegg. Planen omfatter et lite areal mellom E6 og Røssåga. Plandokumentene kan ses på kommunens hjemmeside og på rådhuset i Korgen.

Alle berørte blir tilskrevet. Saksbehandler er Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 751 97 042

Frist for uttalelse er 17.01.2014