Hemnes kommune gikk til anskaffelse av utstyr for trafikkmåling i 2008. Hensikten med dette er å samle inn dokumentasjon på døgntrafikk og hastighet på kommunale veger, både for å vurdere belastningen på den aktuelle vegen og i trafikksikkerhetssammenheng. Innsamlede data er dermed en del av arbeidet med trafikksikkerhet i Hemnes kommune og tjener som grunnlagsdokumentasjon for å kunne iverksette tiltak i form av f.eks skilting, fartsdumper eller lignende. Vedlagt følger en sammenstilling som viser målinger på et utvalg av kommunale veger i perioden nov 2008-des 2009.

Sammenstilling av målinger