Tilsyn fra Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte høsten 2012 tilsyn i Hemnes kommune.  Tilsynet er en del av fylkesmannens gjennomføring av felles nasjonalt tilsyn i perioden 2010 - 2012 med temaet skolenes arbeid med elevenes psykososiale miljø, jf. opplæringsloven kapittel 9a.

Ved de to største skolene, Korgen sentralskole og Hemnes sentralskole, ble det gjennomført samtaler med foresatte og elever og intervjuer av ansatte.  I tillegg fikk Fylkesmannen tilgang til dokumenter knyttet til emnet.  Sluttmøte for tilsynet ved skolene ble avholdt 15.januar 2013. 

Fylkesmannens undersøkelser viser at skolene gjør et godt arbeid på området. Samtidig ble det avdekket at ikke alle deler av opplæringslovens §9a ble overholdt.   Det ble gitt pålegg om retting til begge skolene.  Fylkesmannen har gitt kommunen god veiledning i forhold til hvordan påleggene skal følges opp.  Enhetsleder ønsker å bruke resultatene fra tilsynet i sitt arbeid med å etablere felles rutiner for alle skolene i kommunen. 

Tilsynsrapportene som ble skrevet i etterkant av tilsynet beskriver avvikene. Hemnes kommune har fått frist til 1. mars 2013 med å rette opp påleggene. 

Fylkesmannens konklusjoner:

Korgen sentralskole kan dokumentere hvordan de arbeider med det forebyggende arbeidet og har flere gode tiltak. Skolen mangler imidlertid en felles definisjon på begrepet krenkende adferd og har ikke nedfelt mål, rutiner og evaluering av arbeidet.   Ansatte undersøker og griper inn mot krenkende adferd, og de varsler ledelsen ved behov. Imidlertid er det ikke rutiner for å fatte enkeltvedtak i saker som gjelder §9a. Skolen involverer elever og foreldre i skolemiljøarbeidet, men denne brukermedvirkningen kan forbedres.

Hemnes sentralskole har satt seg konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet.  Skolens personale driver et aktivt og kontinuerlig arbeid med elevenes psykososiale miljø, og ledelsen er involvert i arbeidet. Skolen kan ikke dokumentere at planer og rutiner blir evaluert.

Skolen praktiserer handlingsplikten.  Det pålegges endring av rutiner og form på enkeltvedtak.  Det må  etableres rutiner  med å fatte enkeltvedtak når skolen selv avdekker mobbing. Skolen må etablere rutiner som sikrer at foreldre og elever informeres om retten til å be om at enkeltvedtak fattes.


Tilsynsrapportene med påfølgende tiltak for retting av pålegg vil bli lagt frem som sak for kommunens Oppvekst- og kulturutvalg (OKU) når dette foreligger.

Morten E. Edvardsen

Enhetsleder skole

 

VEDLEGG: Tilsynsrapporter