Hemnes kommune er innvilget tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens, kr 67 145,- for 2014. Omsorgstjenesten fikk et tilsvarende tilskudd også for 2013.

Det er tilskudd til 1 plass, 5 dager i uken, 5 timer pr. dag. Dette er et øremerket tilskudd, og kan ikke brukes til lønn. Tilskuddet tildeles av Helsedirektoratet (Statsbudsjettet 2014, kap 761.62).

Tilskuddet skal bidra til dekning av alle utgifter knyttet til oppbygging og drift av dagaktivitetstilbudet, med unntak av personalkostnader.

Helsedirektoratet ber om at det i det videre arbeidet legges vekt på følgende:

  • Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med innholdet i Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg
  • Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne
  • At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig
  • Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon

 

Tilskuddet er innvilget ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, forventet måloppnåelse og fremdriftsplan. Frist for rapportering på bruken av tilskuddet er 01.12.2014.

Kari Brendås Lillebjerka

Enhetsleder Omsorgstjenesten
Tlf 97899965/75197117