Helse- og omsorgstjenesten har fått kr 480.000 i tilskudd fra fylkesmannen – «Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon i omsorgssektoren»:
•    Kompetansetiltak kr 300.000,-
•    Opplæring knyttet til BPA kr 30.000,-
•    Innovasjon i omsorgssektoren kr 150.000,-

Målet for ordningen er å stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte framtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige tiltak og tjenester. 
Grunnlaget for søknaden er blant annet enhetens kompetanseplan. Kompetansetilskuddet vil bli disponert i tråd med denne. Tilskuddet til brukerstyrt personlig assistent er refusjon for opplæring knyttet til èn bruker. 
Bakgrunnen for søknaden om innovasjonstilskudd var:
•    Etablering av team i rehabilitering
•    Innovasjon og velferdsteknologi i Hemnes kommune

I tilsagnsbrevet står det: «Det forutsettes at kommunen selv gjør en prioritering for bruk av tilskuddet til innovasjon da en på grunn av begrensede midler ikke kan støtte søknaden fullt ut».