Hemnes kommune yter tilskudd til vedlikehold av private veier over 300 m, og tilskudd for opptaking av vinterstengte veier over 1 000 m. Kostnadsramme er 66 700,- som fordeles blant søkerne. Søknadsfrist 30.06.

For tilskudd til utbedring av privat vei gjelder følgende regler:
Veien skal være adkomstvei til en eller flere boliger og være over 300m. Drift- og industriveier omfattes ikke av ordningen. I løpet av fem år kan tilskudd gies bare tre ganger. (gjelder ikke tilskudd for opptaking ev vinterstengt vei). Tiltak for å heve standard på veiene prioriteres foran rene vedlikeholdstiltak.
Tilskudd utbetales etter at enhetsleder for tekniske tjenester har attestert på at arbeidet er utført i henhold til kostnadsoverslag (innen 1. november året etter tilskudd er gitt).

Opptaking av vinterstengt vei: Det kan søkes årlig om midler til opptaking av vinterstengt vei over 1 000 m.

Faste tilskudd: Hemnes kommune gir et fast årlig tilskudd tilskudd for brøyting av private veier på over 1 000 m, Disse midlene fordeles fra en fast ramme på 154 000,- (tilsvarende ca kr 4,50 pr km.)

Kriterier brøytetilskudd:
Tilskuddet gjelder brøyting, det gies ikke brøytetilskudd til vinterstengte veier.
Veilengde minimum 1 000 m, veilengden regnes frem til siste bebodde hus.
Størrelsen på tilskuddet fordeles etter veilengde, grad av utfart, og vedlikeholdskostnader.
Hemnes kommune kan kreve at det legges frem regnskap for veieiers kostnader ved brøyting.