Kommunedirektøren i Hemnes legger Temaplan for et aldersvennlig Hemnes ut til høring i perioden 13.03.23 – 12.05.23. Uttalelser sendes Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen eller postmottak@hemnes.kommune.no . Dokumentet er tilgjengelig på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no. For mer informasjon kontaktes saksbehandler Kari Brendås Lillebjerka, tlf. 978 99 965 eller epost: kari.lillebjerka@hemnes.kommune.no.

 

Bakgrunnen for denne temaplanen er Meld. St. 15 Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Temaplanen belyser dagens utfordringer og gir et grunnlag for gode beslutninger for å møte fremtidens kapasitets- og tjenestebehov.