Nyansatt prosjektleder næring

Som omtalt tidligere har Nordland fylkeskommune vurdert at Hemnes kommune faller inn under kriterier som medfører økonomisk og faglig bistand til næringsutvikling. Det er igangsatt et forprosjekt som i løpet av våren går over i et hovedprosjekt over 2 år.

Styringsgruppe for prosjektet er: Ordfører Paul Asphaug (leder),  Ole Kolstad (direktør RU), Erna Nerleir (leder Entrepnor), Inger Lise Pettersen (Okstindan natur-og kulturpark), Amund Eriksen (rådmann), Terje Gustavsen (observatør fra Fylkeskommunen)

Karl-Johan Lenningsvik, Hemnesberget, er nå tilsatt som prosjektleder og hadde sin første arbeidsdag i ny jobb denne uka. Han blir også en del av kommunens NUK-team (næring, utvikling og kultur). Kommunen ønsker god dialog med næringsliv og lokale lag og foreninger, og vil komme tilbake med mer informasjon om utviklingsprosjektet på nyåret.


Økt interesse for Hemnes fra nasjonale- og internasjonale aktører

De siste månedene har både Hemnes kommune og nabokommunene opplevd en stadig økende interesse fra ny kraftkrevende industri, hvor aktørene bl.a. er ute etter store tomter med nærhet til havn og uttak av kraft. Grunnen til det økende antallet henvendelser er nok sammensatt, men både Hemnes og Ranas deltagelse i prosjektet Venture North (www.venturenorth.no), og det grønne skiftet kombinert med lave kraftpriser i nord og stort overskudd av kraft, spiller inn her.

Hemnes kommune ønsker å være et godt vertskap og stille med profesjonell kompetanse i møte med nye aktører. Kommunen ønsker også å være en pådriver for at utnyttelsen av kraftressursene våre skal gi best mulig samfunnseffekt og verdiskapning inn i det grønne skiftet. Hvem som får kjøpe kraft avhenger derimot i stor grad av NVE, Statkraft og Helgeland Kraft.

Hemnes kommune har selv noen ferdigregulert industritomter, men ser at tilgangen til de mest interessante tomtene i stor grad vil avhenge av lokale grunneiere. Kommunen vil dermed først bli involvert gjennom reguleringsprosesser. Kommunen har ingen myndighet til, eller forutsetning for, å anbefale hvem lokale aktører bør samarbeide med, og oppfordrer derfor grunneiere som føler seg usikre til å søke profesjonell bistand før eventuell inngåelse av langsiktige bindende avtaler med eksterne aktører. Det er umulig å si hvilke prosjekt som eventuelt vil bli realisert og hvilke aktører som trekker det lengste strået. Hvis lokale grunneiere ønsker dialog med Hemnes kommune, anbefaler vi at de tar kontakt med Karl-Johan Lenningsvik eller ordfører Paul Asphaug.