STRATEGI FOR FRIVILLIGHET – (2015 – 2019)

Frivillige – lag, foreninger og organisasjoner (frivillig sektor) - gjør en stor innsats og en stor forskjell i Hemnes kommune. De frivillige er aktive innbyggere, som tar ansvar for lokalsamfunnet sitt, og som gir noe av seg selv. Hemnes kommune ønsker å bygge opp om og støtte frivillig sektor, og vi ønsker oss mer frivillighet!

Hemnes kommune legger følgende til grunn for sin frivillighetspolitikk:

 • Frivillig arbeid bidrar til å gjøre Hemnes til et bedre sted å bo i
 • Frivillig arbeid er en ressurs for kommunen sine innbyggere.
 • Frivillig arbeid bidrar til å styrke lokal tilhørighet, engasjement og fellesskap.
 • Frivillig arbeid gir det enkelte menneske mulighet til personlig utfoldelse, sosial kontakt, å vise sosialt ansvar og medmenneskelighet.
 • Frivillig arbeid som supplement til kommunale tjenester gir økt kvalitet på tjenestene, og økt livskvalitet for brukerne.


Prinsipper:

 • Kommunen skal være en viktig samarbeidspartner for å koordinere frivillig innsats
 • Kommunen skal stimulere til at så mange som mulig kan delta i samfunnsnyttig frivillig innsats.
 • Samarbeidet mellom frivillig sektor og kommunen bygger på prinsippet om at frivillig sektor skal supplere – og ikke erstatte – offentlige tjenester. Kommunen har ansvar for velferdstilbudenes art, omfang, kvalitet og pris. Samarbeid med frivillige betyr ikke overføring av ansvar.
 • Frivillig sektor skal oppleve kommunen som forutsigbar. Samarbeid med frivillige skal være uavhengig av svingninger i kommuneøkonomien.
 • Frivillig sektor og Hemnes kommune er likeverdige parter i samarbeidet.
 • Det skal være enkelt å være frivillig – de frivillige skal være lett tilgjengelig.

 

Hva er frivillig arbeid:

Frivillig arbeid er aktivitet som

 • er ulønnet.
 • utføres overfor andre enn egen familie.
 • som er organisert gjennom lag og foreninger, eller etter avtale med f.eks. kommunen.
 • forutsetter en aktiv deltaker(e). Medlemskap i en organisasjon er i seg selv ikke frivillighet.


Gjennomføring og evaluering av frivillighetspolitikken

 • Kommunestyret skal hvert år – i junimøtet – behandle status på frivillighetsarbeidet i kommunen, samt gjennomgå, evaluere og vedta ny tiltaksplan.
 • Kommunens frivillighetsstrategi tas opp til revisjon minst en gang i hver valgperiode


Tiltaksplan 2015 – 2016  (rulleres i juni hvert år av kommunestyret)

Utgangspunkt for tiltaksplanen er at kommunen er tilrettelegger, støttespiller og partner for frivillig sektor.

1)  Ordningen med nærmiljøutvalg opphører. Det etableres nye bygdeutvalg i hver bygd. Bygdeutvalgene velges av, lag, foreninger og innbyggerne i bygda. Utvalgene er partipolitisk nøytrale. Kommunen bistår med etablering og konstituering av utvalgene.

2)  Kommunen utarbeider et felles overordnet mandat for bygdeutvalgene.

3) I forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet skal økonomisk støtte til bygdeutvalgene behandles.

4) Kommunen tar initiativ til å etablere et kommunalt «Frivillighetsråd», sammensatt av 1 representant fra hvert grendeutvalg.
Frivilligsentralen inkluderes som det 6 medlemmet i rådet. Kommunen har sekretæransvar for «Frivillighetsrådet»

5) «Frivillighetsrådet» møtes minst en gang i året til et felles dialogmøte med kommunen. Kommunen kaller inn til dette møtet.

6) Kommunen skal prioritere å revitalisere «Hemnes idrettsråd». Kommunen gjennomfører minst ett dialogmøte med idrettsrådet i året. Kommunen har sekretæransvaret på dialogmøtene.

7) Kommunen gjennomfører minst ett årlig dialogmøte med Hemnes frivilligsentral for å avklare gjensidige forventinger.

8) Innen utgangen av 1. kvartal 2016 skal enhetene i kommunen ha utarbeidet forslag til egne handlingsplaner for samarbeid med frivillig sektor. Brukerrettede tjenester skal søke å tilrettelegge for økt samarbeid med frivillig sektor med sikte på økt livskvalitet for innbygger.

9) I forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet 2016 -19 skal det vurderes å opprette en egen ressurs – frivillighetskoordinator - i kommunen. Denne skal bistå frivillig sektor og ha ansvar for intern koordinering.

10) Kommunen skal gjennomgå regler og satser for utleie av kommunale lokaler. Kommunens utleiepolitikk til frivillig sektor skal ha som mål å bidra til mer frivillighet og engasjement.

11) Kommunen skal gjennomgå de eksisterende støtteordningene til frivillig lag og organisasjoner. Eventuelle forslag til endringer drøftes med «Frivillighetsrådet», før vedtak blir fattet.

12)  «Frivillighetsrådet» skal være en fast høringspart i kommunale planprosesser.