Løype 1, løype 2 og løype 10 Bjerka* /Bjerkadalen-Kjensvatnet-Leirskardalen: Stenges 25. april

Løype 7 Leirbotnen-Brygfjelldalen: Stenges 20. april

Løype 8 på strekningen Gruva-Brygfjelldalen: Stenges 20. april

Løype 8 på strekningen Halvardalen - Gruva: Stenges 15. april

Løype 3 fra Halvarddalen - Bleikvassli sentrum: Stenges 15. april

Løype 3 fra Halvarddalen - Tustervatn - Hjartfjellneset - Granheim: Stenges 20. april

Løype 5 fra Halvarddalen - Røsvassbukt - Skarlia: Stenges 20. april

Løype 6 Straumen-grense Hattfjelldal: Stenges 20. april

* Løype 10, Bjerkalia: Allskog melder at det blir ikke tømmertransport ut av området før til sommeren - kun skogsdrift ved Lomtjønna. Adkomstvei og parkeringsplass i Bjerkalia kan derfor benyttes inntil løypa stenger 25. april.

Merk! Dispensasjoner gitt etter § 5b (varig funksjonshemming) og § 6 for kjøring østover på/ langs Kjensvatnet og Gresvatnet opphører som opprinnelig angitt den 15. april selv om løypen på vestsiden av Kjensvatnet er åpen til 25. april (p.g.a. område for reinkalving).

Bakgrunn:

Alle løypene er i utgangspunktet åpne til 15. april, men kommunen kan vurdere en utvidelse av sesongen konkret for hver strekning alt etter forholdene. Kommunen har konkludert som angitt ovenfor etter tilbakemelding fra reindriftsutøverne og Hemnes snøscooterforening som drifter løypene på oppdrag fra kommunen. I noen områder planlegges reinkalving, og på det store vannene er isen allerede så dårlig at det anses ikke forsvarlig med åpne løyper utover 20. april.