Enhet for tekniske tjenester har i samarbeid med planavdelingen, enhet for kultur og kirken utarbeidet planer for stedsutvikling/forskjønning av Korgen sentrum basert på en inndeling i 4 soner:

Sone 1: Svartebukta-Samfunnshuset-Helsestasjonen
Sone 2: Promenade langs Røssåga (opparbeidet)
Sone 3: Området rundt rådhuset og kirken (oppstartet)
Sone 4: Olderneset

I forbindelse med iverksetting av tiltak i sone 3 er det søkt Fylkesmannen om fylkeskommunale stedsutviklingsmidler. I møte 25.06.10 besluttet Fylkesrådet å innvilge Hemnes kommune kr 900.000 som delfinansiering for opparbeidelse av følgende tiltak i sone 3:


- nytt parkeringsareal mellom kirke og rådhus med bedre kanalisering av trafikken
- gangvei i og opparbeidelse av nytt parkområde mot elva
- forskjønning langs sørside av rådhus
- opprydding i trafikale forhold foran rådhus/NAV-kontor
- innfart og parkeringsplass ved menighetshus og innfart kirkegård.

Arbeidene er igang og prosjektene i sone 3 skal ferdigstilles i løpet av høsten. Total kostnadsramme for tiltakene er 2 mill. I sone 4 foreligger det ikke detaljplaner pr dd.

Fylkesråden hevder i sin saksutredning at ”prosjektet er positivt da tiltakene er planlagt med universell utforming, og vil gjøre viktige offentlige områder og funksjoner i Korgen sentrum, inkludert rekreasjonsområdet ved Røssåga, fysisk tilgjengelig for alle brukergrupper. Fylkesråden mener dessuten at det er svært positivt at prosjektet tar tak i et allment behov i mange byer og tettsteder ved å rydde opp i trafikale forholdene i sentrum og rundt offentlige funksjoner.”

Det henvises til saksframlegget i fylkesrådet for ytterligere opplysninger.