Statkraft sin klage på NVE sitt pålegg om økt kapasitet på omløpsventil i detaljplan for Nedre Røssåga kraftverk nådde ikke fram hos Olje- og energidepartementet. Det er da endelig bestemt at kraftverket skal bygges med to omløpsventiler på 15 m3/s hver – dvs. en samlet minstevannføring på 30 m3 /s også ved stans/ utfall av kraftverket. Ventilene installeres i eksisterende kraftverk når aggregatene her skal saneres.

Dette har også vært et vesentlig krav fra kommunens side i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkårene. Ordfører sier i en kommentar at han er veldig glad for at arbeidet for å sikre minstevannføring på 30m3/s har gitt ønsket resultat. Det er et viktig miljøtiltak for Røssåga man nå har fått gjennomslag for.