Fredag 31. oktober møtes ordførerne i Grane, Vefsn, Rana og Hemnes for å utarbeide en felles strategi for E6 arbeidet framover. I den forbindelse vedtok kommunestyret følgende uttalelse:

Standardmål for E6 Helgeland

Hemnes kommune mener det nasjonale målet om at stamveger bør bygges ut til 90 km/t med 8,5 meters bredde også skal gjelde for Helgeland. Det er særlig viktig at strekningen mellom Mo og Mosjøen for 90 km/t standard.Dette er industristeder med stor verdiskapning og betydelig pendlertrafikk mellom byene.Det er også viktig at det etableres krabbefelt/forbikjøringsfelt i lengre stigninger. Dette for å øke sikkerheten ved forbikjøringer.

En følge av dette vil være at en utviklingskontrakt for E6 Helgeland bør fokusere på utbygginger som enten gir 90-standard eller som ikke vil være bortkastet i forhold til en framtidig utbygging til 90-standard. I Hemnes bør det være aktuelt å se på utbygging av hele strekningen Finneidfjord nord - Skamdal slik at det kan vurderes å åpne for 90 km/t på strekningen Korgen nord - Skamdal.

Hemnes kommune finner det naturlig at en hovedrasteplass etableres i Hemnes. Vi vil peke på at Bjerka allerede i dag er et stoppsted for yrkestransport med tilgang til dusj, toalett og servering. Vi forutsetter at gang/sykkelveg Bjerka - Finneidfjord er med i planen, og vi ønsker en langsiktig strategi med sammenhengende gang/sykkelveg mellom Korgen og Finneidfjord.Opprusting og sikring av vegkryssene i Korgen må også innarbeides i planen.