Rådmannen mottok i desember i fjor et skriv fra beboere i Juvika med krav om stopp i sprengningen ved steinbruddet. I skrivet fremgår deres opplevelse av hendelsen den 10.12.15.

Skrivet ble fremlagt for formannskapet den 21.1.16, referatsak 7/16. Rådmannen orienterte samtidig formannskapet om status i saken.

Denne statusorienteringen legges nå ut på kommunens hjemmeside som et åpent svar til beboerne i Juvika.

Orientering følger:

«Hemnes kommune beklager sterkt denne uønskede hendelsen, og kan forsikre om at det ikke vil bli foretatt flere sprengninger nå. I første omgang ønsker kommunen å få saken grundig belyst.

Hemnes kommune har foretatt en foreløpig gjennomgang av saken. Det har blitt gjennomført evalueringsmøter med entreprenøren «Nitrex AS». Kommunen vil utarbeide en fullstendig rapport om saken når politiet har avsluttet sin etterforskning.

Denne rapporten vil forelegges politisk nivå, før eventuell videre drift av bruddet vurderes. Hele området er regulert som masseuttak, men innenfor kommunens tomt er stort sett all masse tatt ut. Ved eventuell videre drift av bruddet i kommunens regi må i så fall kjøp av eiendom vurderes».

Rådmannen