Landbruksnemnda har nå vedtatt fordeling av de to tilskuddsordningene Robust Landbruk og SMIL (Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket). Tilskuddsordningen Landbruksfondets rentemidler har vært annonsert. Det har ikke kommet inn søknader på denne derfor går vi nå ut med ny søknadsfrist på rentemidlene. Da enkelte tiltak kan ligge innenfor alle tre tilskuddsordninger, tar vi gjerne imot åpne søknader, Dette gjelder særlig planleggingstiltak kurs etc.. for SMIL-søknad, kreves eget skjema.

 • Tiltakstrategier  PDF Ikon.png
 • Søknadsskjema finner du under selvbetjeningsmenyen til høyre ->


Søknadsfrist for alle tre ordninger er 15.05.13 og søknaden(e) sendes: 

Hemnes kommune,
Enhet for tekniske tjenester,
Sentrumsveien 1,
8646 Korgen. 
 1

 Tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)

Kommunen har fått tildelt kr 480.000,- fra fylkesmannen for 2013.
 
 2 3
 

Tiltak innenfor følgende områder blir prioritert inneværende år:

 • Kulturmark; restaurering av gammel kulturmark, leplanting og kantsoner.
 •  Vann og vassdrag; Skjøtsel, eller etablering av vegetasjon ved vann eller vassdrag, friluftstiltak, mindre erosjonsforebyggende tiltak.
 • Skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet: Med dette menes andre tiltak for å sikre biologisk mangfold enn skjøtsel av kulturmark, eksempelvis skjøtsel av ærfugl.
 •  Restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner: Det kan gis støtte til full restaurering, nødreperasjoner (for å hindre videre forfall) og restaureringsplaner.
 •  Ferdselstiltak; rydding av stier, buveier mm. for allmenheten. 
 •   Områdetiltak/ planlegging og kunnskapsoppbygging.
 
Områdetiltak/ planlegging og kunnskapsoppbygging
Mer informasjon og søknadskjema fås på Landbrukskontoret, eller du kan hente søknadskjema selv på hjemmesidene til www.slf.dep.no er merket: SLF-430. 
 
Miljøplan trinn 2:
For å være berettiget til SMIL-tilskudd og enkelte tilskudd fra Regionalt miljøprogram kreves det Miljøplan trin 2.  Dette er ment å være en enkel oversikt over miljøverdier og plan for å ivareta disse på bruket. For brukere som ikke allerede har utarbeidet miljøplan trinn 2, kan vi være behjelpelig med å utforme en slik. Vi må da ha beskjed om dette så snart som mulig.  
Regelverk:

1)  Restaurering av kulturmark
For restaurering av kulturmark kan det gis støtte til mekanisk rydding, bruk av beitepusser og inngjerding. Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader. For særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag.

 1. For restaurering av beitemark er maks støttebeløp i utgangspunktet kr. 400,- for rydding og kr. 400,- pr. daa for inngjerding til sammen kr. 800,- hvis det utføres både rydding og inngjerding på arealet.
 2. For restaurering av slåttemark kan en i særlige tilfelle yte maks tilskuddsats kr. 1000,- pr. daa for mekanisk arbeid og kr. 400,- pr. daa for inngjerding. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerder finansiert med SMIL-midler.

 Det må i utgangspunktet ikke gjennomføres tyngre terrenginngrep i områdene. Det må ikke nyttes plantevernmidler. På beitebetinget mark må det ikke spres gjødsel i områdene.

 Det må foreligge konkrete planer for å ivareta fremtidig skjøtsel, så som tilstrekkelig beitetrykk, slått event. bruk av beitepusser. Det skal normalt ikke gis SMIL-midler på tidligere kultur

 

2)  Leplantinger/kantsoner

 

For leplantinger/kantsoner kan det gis støtte til mekanisk rydding/tynning og i enkelte tilfelle planting. Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader, begrenset oppad til kr. 400,- pr. daa der det  kun gjennomføres rydding/tynning, og kr. 1000,- for felter hvor det også skal plantes.

3)  Tiltak ved vann og vassdrag

Gjennom denne delordningen kan det gis støtte til restaurering og reetablering av kantvegetasjon langs vassdrag, tilrettelegging for friluftsliv og enkle former for erosjonssikring av vannkanter.

 

For restaurering/reetablering av kantvegetasjon kan det gis støtte til mekanisk rydding/tynning og i enkelte tilfelle planting. Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader, begrenset oppad til kr. 700,- pr. daa der det  kun gjennomføres rydding/tynning, og kr. 1000,- pr. daa for felter hvor det også skal plantes. Ved større prosjekter er det en forutsetning at det søkes alternativ finansiering gjennom andre ordninger. Ved samfinansiering skal det offentliges andel ikke overstige 70%.

 

 1. Det er en forutsetning av skjøtsel av vegetasjon langs vassdrag gjøres på en miljømessig forsvarlig måte, og i tråd med Vannressursloven.
 2. Det er et absolutt krav at søknadspliktige tiltak behandles etter Plan-og Bygningsloven.

  

4)  Tiltak for biologisk mangfold i kulturlandskap

 Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader. Ved større prosjekter er det en forutsetning at det søkes alternativ finansiering gjennom andre ordninger. Ved samfinansiering skal det offentliges andel ikke overstige 70%.

 

 

5) Verneverdige bygg og kulturminner

 For restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner ytes det offentlig tilskudd på inntil 50% av godkjente brutto kostnader. I helt spesielle tilfeller kan det ytes tilskudd på inntil 70% av godkjente brutto kostnader. Dette forbeholdes høyt prioriterte objekter med lav kostnadsramme. Det skal i størst mulig utstrekning nyttes samfinansiering med andre offentlige finansieringsordninger.

 

Planleggingsprosjekter kan støttes med 100% av brutto kostnader, jfr. SMIL-forskriftens § 4.

 

Der deler av prosjektet er rene rehabiliteringstiltak skal kostnadene for dette holdes utenom SMIL-ordningen.

Det er et absolutt krav at alle prosjekter kommunen går inn i skal ha en klar antikvarisk profil, og blir gjennomført i dialog med kulturvernmyndigheter.

 

7)  Ferdsel/friluftstiltak

 Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader.  Ved større prosjekter er det en forutsetning at det søkes alternativ finansiering gjennom andre ordninger. Ved samfinansiering skal det offentliges andel ikke overstige 70%.

  

8)  Områdetiltak/planlegging og kunnskapsoppbygging

 I utgangspunktet legges det opp til 50% offentlig finansiering. Derimot kan kurs gis fullfinansiering. SMIL-midlene skal her i størst mulig utstrekning brukes til å utløse andre finansieringsordninger og dugnad.

 
Mer informasjon og søknadskjema fås på Landbrukskontoret, eller du kan hente søknadskjema selv på hjemmesidene til www.slf.dep.no er merket: SLF-430. Nærmere opplysninger: 
Øystein Dyrlie tlf. 75197145 
oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no
 
 


ROBUST LANDBRUK

Inneværende år er det satt av kr 300.000,- til denne kommunale tilskuddsordningen. Det ytes tilskudd til tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. I tråd med tidligere praksis legges det opp til å støtte mindre prosjekter i landbruket med 20%  av godkjent kostnadsoverslag og tilskudd til Kunnskapsutvikling og næringsutvikling med inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. For grøfting og nydyrking ytes inntil kr 500,- pr daa.

Når det gjelder tilskudd til kjøp av private melkekvoter, kommer vi tilbake til dette etter at fristen for kjøp av slike går ut til høsten.

 
Tilskudd til grøfting:

Inneværende år er det avsatt midler til grøfting over statsbudsjettet. Nordland fylke har fått tildelt kr. 4.000,000,- av disse midlene. Landbruks-og Matdepartementet har ennå ikke rukket å utarbeide retningslinjer for forvaltning av disse midlene, men det skal kjøres full høringsrunde så snart det kommer et utkast på dette. Av den grunn hersker det stor usikkerhet rundt disse midlene. Derfor vil kommunen inntil bevilge tilskudd til grøfting gjennom Robust Landbruk som tidligere. Vi vil da ta forbehold om tilbakebetaling av hele eller deler av beløpet hvis prosjektene i etterkant blir støttet med statlige midler. Når det gjelder mulighet for planlegging av grøftefelt er det for tiden begrenset kapasitet hos Landbrukskontoret, men også Helgeland Landbruksrådgivning vil til en viss grad kunne bistå med dette

Når det gjelder innsamling av landbruksplast, vil vi gå ut med nærmere beskjed så snart dette er nærmere avklart. 

 
Nærmere opplysninger:
Øystein Dyrlie tlf. 75197145 
oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no
 
 
 

LANDBRUKSFONDETS RENTEMIDLER 2013:

Det skal fordeles ca. kr. 24 000,- fra avkastningen i 2012 av det kommunale landbruksfondet. I henhold til vedtektene bevilges rentemidlene helst til lag eller felles tiltak hvor interessene driver landbruk, og der tiltaket har til formål å fremme landbruket i Hemnes. Dette kan både være innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. - Det kan også deles ut midler til enkeltpersoner som har landbruk som hovedyrke. Organisasjoner eller lag som ønsker å søke, må legge ved kostnadsoverslag over tiltak og regnskap for siste år. 
 
Tilskudd kan også gis til veiledningstjeneste som kurs og lignende - og som stipend til landbruksutdannelse for elever fra Hemnes. 
 
Nærmere opplysninger:
Øystein Dyrlie tlf. 75197145 
oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no
 


SKOGKULTUR

 4

Når det gjelder søknader om tilskudd til skogkultur (NMSK) behandles disse fortløpende.
 
Det gis tilskudd til følgende formål:
 
Planting og markberedning: 30% av brutto kostnader maks kr 2,- pr utsatt plante.
 
Ungskogspleie: 60% av godkjente brutto kostnader
 
Felling av nyttbart løv: kr 140 pr daa
 
Nærmere opplysninger:
Øystein Dyrlie tlf. 75197145 oystein.dyrlie@hemnes.kommune.no
Håkon Økland, tlf. 7519 7146, haakon.okland@hemnes.kommune.no
Jon-Arne Leirvik, tlf. 7519 7143, jon.arne.leirvik@hemnes.kommune.no