Gruppa har i 2015 bestått av Anne Lise Edvardsen, Gøril Nilsen, Ailin Tustervatn, Mariann Dokmo og kreftkoordinator Marianne Evjen. Det har blitt avholdt 4 ordinære møter i gruppa samt en arbeidsdag.  Noe variabelt oppmøte grunnet sykdom og ulik arbeidstid blant gruppas medlemmer. På møtene har man fortrinnsvis diskutert ulike fagsaker og forsøkt å finne gode løsninger for god symptomkontroll der det har vært vanskelig.

Gruppas medlemmer har blitt kontaktet av personalet i omsorgstjenesten ved flere anledninger for å bistå i enkeltsaker. Da spesielt der smertelindring har vært utfordrende. Vi har et godt samarbeid med spesialhelsetjenesten og søker hjelp fra det palliative teamet ved Helgelandssykehuset Rana når det er behov for det. 
Ressursgruppa har tatt hjemmebesøk, kartlagt behov og lagt til rette for at pasienter skal kunne være hjemme så lenge de har ønsket. Dette i tett samarbeid med pårørende, ergoterapeut og fastleger i kommunen.
 
Ny informasjonsfolder om gruppa er laget og distribuert til omsorgs- og helsesenter i kommunen, samt til Helgelandssykehuset.

Gruppa har brukt en del tid på å få på plass et «Lindrende skrin» til hjemmebruk. Dette er kommet på plass både i Korgen og på Hemnesberget. Skrinet består av de 4 mest brukte medikamenter i livets sluttfase. Tilhørende algoritmer er utarbeidet etter mal fra Lindring i Nord og godkjent av dr Robert Novak. 

Kreftkoordinator har deltatt i to nettverksmøter, samt en fagdag i regi av Lindring i Nord. Tre av de andre medlemmene var på et tredagers kurs med Lindring i Nord i Bodø. De hadde stort faglig utbytte av dette. 

Siste del av 2015 ble brukt til å planlegge internundervisning og igangsetting av ny tiltaksplan til bruk i livets sluttfase. For 2016 ønsker gruppa å få gjennomført internundervisning på Hemnes og i Korgen for å kunne ta i bruk tiltaksplanene Livets siste dager.  Gruppa ønsker også å repetere bruken av medikamentpumpe med sykepleierne i kommunen. 
Det planlegges også å opprette en fastvaktsliste både i Korgen og på Hemnesberget. Gruppa ser for seg at den kan bestå av helsepersonell som av ulike årsaker ikke lenger er i arbeid, men som kan ha ønske om å bistå med denne typen arbeid. Den vil også selvfølgelig kunne bestå av ansatte, som kanskje har ekstra interesse for palliasjon. Det vil være naturlig at gruppa holder undervisning i terminal pleie for de som vil stå på denne lista.

Gruppa vil fortsette å utvide sin kompetanse i 2016 med å delta på div kursing og fagdager. Gruppa, og da spesielt Kreftkoordinator vil jobbe for å utarbeide en kreftplan for Hemnes kommune. Vi ønsker også å arbeide med muligheten for en institusjonsseng øremerket palliativ behandling i Hemnes kommune.

For arbeidsgruppen

Marianne Evjen
kreftkoordinator