Forslagene gjelder interne atkomstveger og tomtegrenser. Regulert bredde for interne atkomstveger utvides fra 4,0 til 6,0 m og plasseringen tilpasses ny tomtedeling. Endring av tomtegrenser omfatter tomtene 5, 6, 7 og 9. Tomt nr. 7 kan utgå. Berørte parter er tilskrevet og frist for uttalelse er 19. juni.

Veiledning kan søkes hos saksbehandler Trond Møllersen, tlf. 7519 7133 for alle sakene.