Avlagt regnskap for 2021 viser et netto driftsresultat på kr 12.8 mill. Netto driftsresultat utgjør 2,4% av sum driftsinntekter

Netto driftsresultat er kr 35,3 mill. bedre enn budsjett. Dette viser at det var lagt opp til et offensivt budsjett med mye bruk av disposisjonsfond.

Saldo på kommunens disposisjonsfond var pr. 31.12.20 kr 60,3 mill. Det var vedtatt netto bruk på kr. 27,5 mill. av disposisjonsfond, men regnskapet viser at i stedet for bruk  er det avsatt kr 5,8 mill. Dermed er disposisjonsfondene ved utgangen av 2021 på kr.66.1 mill.

Hovedårsakene til det positive resultatet er god budsjettdisiplin i enhetene og økte inntekter.

Budsjettdisiplin

Alle enheter har et mindreforbruk i forhold til budsjett. Totalt sett har enhetene et positivt avvik i forhold til budsjett på 10.6 mill kr. Rådmannen vil benytte anledningen til å rose alle ansatte for arbeidet i 2021. De har lagt et godt grunnlag for å møte utfordringene vi står overfor i årene som kommer.

Økte inntekter

Inntektene øker med kr 30,9 mill. mer enn økningen i utgiftene.  Skatteinngangen for kommunesektoren øker med 16 prosent i forhold til 2020. For Hemnes kommune ble skatt og rammetilskudd kr 9,7 mill. høyere enn budsjett, eiendomsskatten kr 8,7 mill., andre statliger overføringer kr 7 mill.og refusjoner kr 3,9 mill høyere enn budsjett.   

Investering

Sum investeringsutgifter er kr 58,8 mill. som er kr 10 mill. lavere enn budsjett.  Av dette utgjør kr 46,5 mill. investeringer i varige driftsmidler for Hemnes kommune.  Videreutlån (Startlån) til innbyggere er kr 5,9 mill. Bruk av lån er kr 11  mill lavere enn budsjett.

Lånegjeld

Ved utgangen av 2021 er kommunens samlede lånegjeld kr 551,4 mill hvorav
kr 47,5 mill. er lån tatt opp til videreutlån (Startlån).  Lån til egne investeringer er økt med 13,8 mill. til 503,9 mill. og lån til videreutlån er økt med kr 4,2 mill.