Regionalt Næringsfond IHR
 

Indre Helgeland Regionråd har for 2013 fått tildelt 2,525 mill kr fra Nordland fylke for tildeling etter søknad. Av de 2,525 mill kr går 5 % til å administrere ordningen slik at det som kan tildeles er ca 2,4 mill kr.
 
I tillegg til dette beløpet vil IHR i 2013 ha til disposisjon noe restmidler fra Partnerskapsordningen 2009 -2011.
 
Den nye ordningen med regionale næringsfond er en videreføring av fylkeskommunens rolle i det regionale utviklingsarbeidet der fokus har vært på:
 
 • Systematisk å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning.
 • Å analysere og se sammenhenger som er med på å skape en positiv utvikling.
 • Fremme bred deltakelse fra alle samfunnsaktører.
 • Knytte sammen kompetanse.
 • Samordne og målrette økonomiske virkemidler.
 • Samordne sektorinnsatsen.
Indre Helgeland Regionråd har utarbeidet en handlingsplan for 2013 for næringsfondet. Handlingsplanen har 3 målområder:
 • Livskvalitet.
 • Livskraftige lokalsamfunn og regioner.
 • Verdiskaping.
 
Under hvert målområde er det ulike mål og tiltak for måloppnåelse. Søknader til fondet må være forankret til tiltak i handlingsplanen.

Handlingsplanens målområder og mål er i samsvar med Nordland fylkes satsningsområder.
 
Vilkår for tildelinger:
 
 • Som hovedregel skal prosjekter/tiltak ikke gis finansiering av fondsmidler ut over 50 %. For kvinne- og ungdomsrelaterte tiltak kan det gis inntil 75 % tilskudd.
 • Prosjekter/tiltak kan samfinansieres med midler fra utdanningssektoren og kultursektoren selv om disse er fylkeskommunale. Kommunale næringsfond og egen arbeidsinnsats kan også benyttes som del av egenfinansiering.
 • Midlene som stilles til rådighet innenfor ordningen må være i tråd med statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.
 • Midlene skal ikke benyttes til å finansiere investeringer i og/eller ordinær drift og vedlikehold av statlige, fylkeskommunale eller kommunale ordinære driftsoppgaver eller velferdsproduksjon, offentlig og privat forvaltnings- eller forretningsvirksomhet.
 • Tilsagn gitt av regionrådet er gyldig i tilsagnsåret pluss et kalenderår – med anledning til å forlenge tilsagnet med ytterligere ett år.

 


OBS! SØKNADSFRIST 20.06.2013 

 

- Søknadsskjema finner du nedenfor: