På bakgrunn av informasjon som kom fram under informasjonsmøte 12.08.14 vedr. arbeid i RV808, ønsker Hemnes kommune å redegjøre for den praksis som benyttes ved slikt arbeid. 

Hemnes kommune har i mange år arbeidet fortløpende med renovering/ utskiftning av gammelt offentlige vann og avløpsanlegg på alle tettsteder i kommunen. Dette i hht vedtatte hovedplaner for vann og avløp.  Årsaken til renovering er å sikre at avløpet fra kommunens innbygger blir ivaretatt på økonomisk og miljømessig riktig måte. Videre er det også for å sikre at innbyggerne får et godt og sikkert drikkevann.  

Ledningsanlegget er som hovedregel plassert i veiarealet. Når det gjelder avløp var tidligere praksis at det ble etablert fellessystem, hvor spill – og overvann fra husstandene blir ledet bort i en felles avløpsledning. Med overvann menes her vann som kommer på tak og blir ledet ned til avløpet via takrennenedløpet samt vann fra drensledningen. Dette avløpsvannet blir så transportert bort via avløpsledningen og ned til renseanlegget. I praksis vil de si at vi bruker energi på å rense rent overvann. Dagens avløpssystem består av to ledninger der en ledning transporterer overvann samt drensvann direkte ut i fjorden og ikke via renseanlegget.  For å få en best mulig utnyttelse av dette systemet er vi avhengig av at abonnentene separer overvannet fra avløpet fra sine private anlegg. 

Hemnes kommune har en generell praksis som sier at der kommunen renoverer og separerer offentlig avløpsledninger må alle abonnenter sørge for tilsvarende separering av de private stikkledningene jfr. Forurensningslovens § 22. Denne praksis har vært gjennomført siden 1995/96 I denne sammenhengen vil kommune ta kostnadene med de først 6 meterne fra hovedledningene. Dette for å sikre at en i ettertid skal slippe gravearbeid i en nyrenovert vei. 
Alle berørte abonnenter vil bli tilskrevet, samt gitt forhåndsvarsel om utskifting i form av enkeltvedtak med frister i henhold til Forvaltningsloven.  Dette er, som nevnt, vanlig praksis i Hemnes kommune og informasjon har blitt gitt på tilsvarende måte ved tidligere renoveringer i kommunen 

Spørsmål vedrørende det overstående kan rettes til: 
Atle R Tollånes på tlf 412 12 074/ 751 97 000
e-post: atle.tollanes@hemnes.kommune.no