Til informasjon:

Rapport fra tilsyn med Hemnes kommune som barnehagemyndighet.

Fylkesmannen i Nordland hadde den 04.04.13. tilsyn med Hemnes kommune som barnehagemyndighet.

Tema for tilsynet:

Kommunen som barnehagemyndighet jf. Barnehageloven § 8, belyst gjennom

  • Kommunen som godkjenningsmyndighet jf. Barnehageloven §§ 10 og 11, jf. Barnehageloven §§ 1 og 2.
  • Kommunens tilsyn med barnehagene jf. Barnehageloven § 16.
  • Kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning, herunder pedagognorm, dispensasjoner og organisering av styrerressurser jf. Barnehageloven §§ 17 og 18.
  • Kommunens håndtering av regelverket om rett til barnehageplass jf. Barnehageloven § 8 annet ledd, jf. § 12a.

Kommunen fikk et avvik etter tilsynet. Avviket omfattet at det ikke foreligger gyldige godkjenningsvedtak i h.h.t. dagens lovverk. Lukking av avviket omfatter en re-godkjenning av alle barnehagene. Kommunen har frist til 27. mai for å gi en skriftlig plan for prosessen med å lukke dette avviket.

Hemnes kommune var på forhånd klar over at en re-godkjenning av barnehagene kunne bli et resultat av tilsynet. Så i forkant av tilsynet, bad kommunen Fylkesmannen om å forberede seg på å gi en konkret veiledning om dette, etter utført tilsyn.

Videre merknad ble gitt knyttet mot vedtak om dispensasjoner fra utdanningskravet. Vedtakene mangler informasjon om innsyn- og klagerett etter forvaltningsloven. Merknaden er allerede lukket ved at malen for svar på dispensasjonssøknader er endret i tråd med forvaltningsloven.

Det ble også gitt en merknad i forhold til behandling av innhentede politiattester. Det var en barnehage som ikke fulgte regelverket om behandling av politiattester etter at de er innhentet. Merknaden er allerede lukket ved at rutinene i denne barnehagen er endret, og behandling av innhentede politiattester gjøres nå i tråd med regelverket.

 

Heidi Lien

Enhetsleder barnehage