Ved hjelp av tilskuddsmidler fra fylkesmannen og forankring hos Rådmannen, ble det i oktober 2015 satt i gang et prosjekt med etablering av et rehabiliteringsteam i Hemnes kommune. Etter planen skal prosjektet være ferdig til sommeren, og driften av det etablerte rehabiliteringsteamet starter da.

Bakgrunn
Rehabilitering er et viktig satsningsområde i forbindelse med samhandlingsreformen, med dens vektlegging av forebyggende arbeid og tidlig behandling. Dagens rehabilitering stiller store krav til samhandling, og vi mener at et rehabiliteringsteam i kommunen vil bidra til bedre samhandling og koordinering av rehabiliteringstjenesten til den enkelte bruker. 

Mål
Teamet skal være en ressursgruppe med kompetanse i rehabilitering i Hemnes kommune. De skal jobbe for at kommunens innbyggere skal oppleve gode og helhetlige pasientforløp ved rehabiliteringsbehov. De skal rette sin hovedaktivitet mot pasienter, pårørende og personell i helse- og omsorgstjenesten. 

Ressurser
For driften av det etablerte rehabiliteringsteamet skal de bruke ressurser som finnes i tjenesten i dag.  Teamet fører ikke til økt ressursbruk, men til samordning og bedre bruk av de eksisterende ressurser.

Prosjektgruppa består av følgende medlemmer:
Ragnhild Fineide – sektorleder Korgen omsorgstjeneste (prosjektleder)
Tone B. Husnes – Fysioterapeut
Line Trongmo –  Fysioterapeut
Marit Lenningsvik – Ergoterapeut
Marlen Wie Eriksen – Sykepleier 
Ellen Johansen - avdelingsleder Miljøtjenesten
Lena Granmo – avdelingsleder Hemnesberget omsorgstjeneste

Informasjonsbrosjyre
Det blir i løpet av våren laget en informasjonsbrosjyre som gjøres tilgjengelig for publikum. 


Ragnhild Fineide
prosjektleder