Her er kriteriene for prisene:

Byggeskikkpris i Hemnes.

Kommunestyret i Hemnes har fattet vedtak om å opprette en byggeskikkpris i Hemnes. Her følger vedtaket og vedtektene for prisen. Vi håper at det kommer inn mange gode forslag slik at prisen kan deles ut for første gang i høst.

A. Kommunestyret vedtar å opprette en byggeskikkpris i Hemnes med første utdelingsår i 2008.

Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.

B. Kommunestyret vedtar følgende vedtekter for Hemnes kommunes byggeskikkpris:

§ 1

Prisen er en hederspris for bebyggelse samt uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den almene byggeskikk.

§2

Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt vesentlig til de kvaliteter som skal prisbelønnes.

§3

Prisen gis til prosjekter som ved sin utforming og innpassing i sted og miljø bidrar til å heve den allmenne byggeskikk. Universelt utformede og miljøvennlige byggverk av høy kvalitet knyttet til folks nærmiljø og dagligliv, skal vektlegges. Prisen kan tildeles bygg og anlegg som ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, nøktern ressursbruk, arkitektoniske særpreg, miljømessige og kulturhistoriske forhold kan stå som et forbilde for framtidig byggevirksomhet i Hemnes kommune.

§4

Prisen gis huseiere/byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider, eller ved utvikling av uteanlegg, har gjennomført dette på en måte som danner forbilde, enten enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen og uteanlegget bør avspeile respekt for verdier i landskap og miljø, stedlig byggestil og håndverkstradisjoner. For å kunne gi en mest mulig riktig vurdering av brukervennlighet, kvalitet og økonomi, skal prosjektet ha vært i bruk minimum ett år før det fremmes for bedømmelse.

§6

Prisen kan gis til nybygg, tilbygg eller utbedring som er realisert i løpet av de siste fem år.

§7

Fredede bygninger og bygninger som er restaurert i samsvar med offentlige pålegg ut fra antikvariske kriterier bør kun unntaksvis komme i betraktning.

§8

Prisen kan ikke søkes. Forslagsretten er åpen og alle kan fremme forslag om kandidater til Hemnes kommunes byggeskikkpris. Forslagene til kandidater må ledsages av en skriftlig begrunnelse for forslaget med beskrivelse av kvaliteter som ønskes fremhevet, samt foto og eventuelt tegninger, navn på bygning/anlegg, adresse, navn på bruker og opplysninger om når bygget var ferdig/ble tatt i bruk. Begrunnede forslag til byggeskikkprisen kan fritt fremmes til sekretariatet innen en offentlig kunngjort tidsfrist, senest innen 1. september i prisutdelingsåret. Kandidatene skal være kandidater som på forhånd er spurt, har sagt seg villig til å delta, og er innforstått med at deres prosjekter offentliggjøres.

Juryen kan innhente begrunnede forslag.

§9

Vinneren/vinnerne utpekes av en jury. Dersom juryen ikke finner fram til prosjekter de mener fortjener prisen, skal den ikke deles ut. Det kan gis hedrende omtale av den/de nominerte kandidatene som ikke tildeles årets byggeskikkpris. Der juryen finner grunn til det kan eventuelt også planleggere og håndverkere fra byggearbeidene gis en påskjønnelse i form av diplom.

I forbindelse med prisen skal juryen utarbeide en oversikt over aktuelle prosjekter, samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal også prosjektenes arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales. Saksbehandlinga i juryen er ikke offentlig

Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

§10

Juryen består av: 2 repr. fra OKU hvorav den ene er juryens leder, 1 repr. fra PLU, samt administrative repr. fra PLU, Bygg- og eiendom samt kulturtjenesten, som også er sekretariat for prisen. Ved forfall eller inhabilitet hos jurymedlemmer skal vararepresentant møte. Politisk valgte medlemmer oppnevnes for en valgperiode.

§11

Kulturtjenesten er ansvarlig for utforming av plakett, diplom og tildelingsarrangement.

Prisen består av et diplom og en plakett med innskrift som skal monteres på eller i anlegget, samt et pengebeløp/kunstverk hvis størrelse bestemmes i budsjettbehandlingen.

§12

Prisen skal deles ut hvert andre år, med første utdeling høsten 2008.

§13

Prisen deles ut av ordfører, fortrinnsvis ved et eget prisutdelings-arrangement.

Kulturprisen i Hemnes.

1. Oppvekst- og kulturutvalget vedtar at Hemnes kommunes kulturpris deles ut hvert annet år - med første utdeling høsten 2008.

2. Kulturprisen deles ut på et eget kultur-/prisutdelingsarrangement.

3. Følgende retningslinjer for Hemnes kommune kulturpris gjelder:

1.

Hemnes kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til personer som har gjort seg fortjent til prisen ved særlig innsats på kultursektoren.

2.

Prisen skal bestå av et pengebeløp, hvis størrelse bestemmes i budsjettet. Den skal ledsages av et kunstverk/plakett som et tegn på og et varig minne om at vedkommende er tildelt prisen.

3.

Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen, og å stimulere til slik innsats.

4.

Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle èn person, men hvis OKU skulle finner det riktig, kan prisen likevel deles mellom to eller flere personer. Skulle man et år ikke ha noen verdig kandidat til prisen, vil utdeling ikke finne sted.

5.

OKU vedtar tildeling av prisen etter innstilling fra et kulturprisutvalg som vurderer foreslåtte kandidater.

6.

Kulturprisutvalget skal bestå av tre personer valgt av OKU.

7.

Prisen gjøres offentlig kjent første gang på et prisutdelingsarrangement, og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner, foreninger og andre.

8.

OKU’s avgjørelse om utdeling av prisen skal tas innen 1. november hvert annet år, og prisen skal utdeles innen årets utgang.

Følgende har tidligere mottatt Hemnes kommunes kulturpris:

1981: Olav Sørgård

1982: Erling Fiskum/Roar Bang

1983: Arne Håpnes

1984: Arnulv Ervik

1985: Ingen utdeling

1986: Ø.Skjæran/T.Landfastøyen

1987: Berit Fagerbakk

1988: Oddbjørn Doseth

1989: Ingeborg og Reidar Bleikvassli

1990: Karl Evjen/Ole Tverå

1991: Tore Furuhatt

1992: Jan Gaute Buvik

1993: Anne Marie Brendmo

1994: Hendy Svenning

1995: Snorre Ranheim

1996: Bjørn Fjeldavli

1997: Petter Idar Rønning

1998: Halldor Vassdal

1999: Karen Valla Hermansen

2000: Arthur Knutsen

2001: Bjørnar Hjerpbakk

2002: Elsa Hoel

2003: H. Brygfjeld/T. Roghell

2004: Trond Rydsaa

2005: Arna Ottermo

2006: Eli Thommesen

2007: Eilif Lillemo

2008: Odd Bleikvassli

Ungdomsrådets Ildsjelpris

Hemnes ungdomsråd skal i år dele ut ILDSJELPRISEN. Prisen har følgende retningslinjer:

Hemnes Ungdomsråds ILDSJELPRIS tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved fortrinnsvis

frivillig og ulønnet innsats innen kulturtilbud for barn og unge i Hemnes kommune. Det kan åpnes for tildeling av prisen

til personer som utmerker seg med særlig engasjement og entusiasme i lønnet arbeid for barn og unge.

Formålet med prisen er å hedre prismottakeren, og å stimulere vedkommende og andre til fortsatt innsats.

Prisen vil deles ut på et prisutdelingsarrangement høsten 2008.

Skriftlig begrunnet forslag på kandidater sendes Hemnes Ungdomsråd

Kulturtjenesten ber alle som har kandidater til noen av disse prisene om å sende inn forslag snarest mulig slik at vi kan få en minneverdig prisutdelingskveld en gang utpå høsten.