Kulturlandskapsprisen Nordland 2012 tildeles Turid og Jakob Guttormsen. De får prisen for den store innsatsen de har gjort og fortsatt gjør for å verne om hekkende ærfugl på gården Holmholmen i Hemnes kommune.

ærfugl
Prisen er satt opp av Fylkesmannen i Nordland, og det er Landbruksforum Nordland som er jury for prisen. Utmerkelsen består av et bilde laget av en nordlandskunstner og en ljå.

Formålet med prisen er å sette fokus på landbruket sin viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. Det var bl.a. Hemnes kommune som foreslo Turid og Jakob Guttormsen som kandidat til prisen.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg vil overrekke prisen den 3. desember under åpningen av fylkestinget i Nordland.

Landbruksforumet har gitt følgende begrunnelse for utvelgelsen: Jordbrukets kulturlandskap er mangfoldig og inneholder blant annet flere verdifulle naturtyper, som blomsterrike slåtteenger og kystlyngheier fulle av røsslyng. Samtidig er flere arter helt avhengige av et åpent og variert jordbrukslandskap. Noen arter og bestander trenger også vår hjelp hvis de skal kunne klare seg videre.

Ea legger reir på bakken, og er derfor svært utsatt for bl.a. oter, mink, ørn og måser. Som fuglevoktere viderefører Turid og Jakob Guttormsen en mangeårig tradisjon ved å beskytte ærfuglen i hekkesesongen, og samle dun fra reirene når hekkingen er avsluttet. Prismottakerne forvalter ærfuglen med kunnskap, kjærlighet og stort engasjement. Takket være deres innsats er hekkebestanden på Holmholmen i vekst og utgjør nå mer enn 400 hofugl.

Gjennom tildelingen ønsker Landbruksforum Nordland å hedre Turid og Jakob Guttormsen for denne innsatsen. Arbeidet som de utfører bidrar også til å synliggjøre verdiene i et mangfoldig og velskjøttet kulturlandskap, og er til stor inspirasjon for alle som er opptatt av å ta vare på artsmangfoldet.

Om Landbruksforum Nordland Landbruksforum Nordland er et rådgivende organ for Fylkesmannen i Nordland i saker knyttet til miljø og kulturlandskap på landbruksområdet. Forumet består av representanter for KS Nordland, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Allskog, Norsk Landbruksrådgiving Nord og Fylkesmannen i Nordland.

Vi gratulerer prisvinnerene!


Takk til Fylkesmannen i Nordland for utlån av artikkelen!