I forbindelse med sluttoppgjør for fiberprosjektet mellom kommunene Hattfjelldal og Hemnes i 2015-2017 tok hovedentreprenøren KNAS AS ut søksmål mot kommune for å få dekket inn et sluttoppgjør det var uenighet om. I den forbindelse tok kommunen ut motsøksmål for å kunne påvise feil i leveranse og feil prising av enkelte områder. I tillegg påberopte kommunene seg dagmulkt for forsinkelser i prosjektet.

 

Dommen i Rana Tingrett har nå falt, og på de områdene som størst økonomisk betydning for partene (hovedsøksmålet og spørsmål om dagmulkt) vant kommunene fram. I de andre delene av søksmålene falt noe i kommunenes favør og annet i KNAS’ favør. Dommen falt i all hovedsak ned på samme løsning som det forlikstilbudet kommunene gav KNAS i mars 2017, og viser at kommunene har opptrådt korrekt og profesjonelt i forbindelse med avslutningen av prosjektet.

Dommen ble avsagt 16. juli 2017, med følgende resultat, sitat:

«I hovedsøksmålet

1. Hattfjelldal kommune v/ordføreren og Hemnes kommune v/ordføreren frifinnes.

 

I motsøksmålet

1. Kolbjørn Nilsskog AS v/styrets leder dømmes innen 2 – to –uker fra dommens forkynnelse til å betale Hattfjelldal kommune v/ordføreren og Hemnes kommune v/ordføreren 44 084 – førtifiretusenogåttifire – kroner med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

 

For begge

1. Kolbjørn Nilsskog AS v/styrets leder dømmes innen 2 – to –uker fra dommens forkynnelse til å erstatte Hattfjelldal kommune v/ordføreren og Hemnes kommune v/ordføreren sakskostnader med 70 000 – søttitusen –kroner.»

 

Resultatet er at KNAS må betale 44.000,- til kommunene mot sitt opprinnelige krav til kommunene på 1.694.000,-, samt noe saksomkostninger. Dommen er rettskraftig 16.9.18.

Kommunene vil berømme KNAS AS for profesjonell og ryddig opptreden ifbm. den komplekse konflikten om et forretningsmessig sluttoppgjør.

 

Rådmann i Hattfjelldal                                                                Rådmann i Hemnes

Stian Skjærvik                                                                                 Amund Eriksen