pressemelding[1].png


Hemnes kommune iverksetter ny plan- og omstillingsprosess

Formannskapet fikk på sitt møte 2. september en orientering fra rådmannen om to ulike prosesser som nå iverksettes i kommunen.

 • Planprosessen omfatter
  Fram til juni neste år skal det utarbeides to nye kommunedelplaner. En plan for helse- og omsorg, og en kommunedelplan for barn- og unge (oppvekstsektoren).

Hemnes kommune har engasjert Nordlandsforskning til å bistå kommunen med et eget utrednings- og utviklingsprosjekt som skal støtte opp om deler av planarbeidet.

I tillegg skal Hemnes kommune utrede forslag til et interkommunalt barnevern i regionen. Hemnes kommune gjør dette utredningsarbeidet på vegne av seks andre kommuner.  Dette er Nesna, Lurøy, Rana, Hattfjelldal, Grane og Vefsn – i tillegg til Hemnes.

 • Omstillingsprosessen omfatter
  Det skal iverksettes en gjennomgang av avdelingene  økonomi, servicetorg og IKT i sentraladministrasjonen. Gjennom nye styringssystem og rutiner skal det etableres en enhet med felles ledelse.  Målsettingen er større fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse av både verktøy, system og personale. Samarbeid på tvers i enheten er et mål.
 • Tilsettinger / ansvar
  Rådmannen har engasjert  Heidi Lien som prosjektleder for begge prosessene.  Lien har permisjon fra sin stilling som enhetsleder for barnehagene. Permisjonen vil vare i inntil ett år – i første omgang til og med 30.06.15.

  Kommunen har tilsatt Synnøve Ødegård som prosjektmedarbeider i 100 % stiling frem til sommeren 2015.  Ødegård har permisjon fra sin stilling i barnevernet i samme tidsrom.

  Som ny midlertidig enhetsleder for barnehagene er Merethe Vatshaug tilsatt. Hun vil fungere i stillingen i Heidi Liens permisjonstid.

  Korgen FYSAK-barnehage og Tømmerheia  naturbarnehage vil bli sammenslått med en felles styrer i samme periode. Kirsti Ånes Skaret blir konstituert som fells styrer for de to barnehagene.
 • Finansiering
  Kommunen har fått midler fra fylkesmannen til å utrede muligheten for et interkommunale barnevern. Det vil bli søkt om skjønnsmidler fra fylkesmannen til deler av planararbeidet og til arbeidet som Nordlandsforskning skal utføre. I tillegg vil det bli benyttet egne, kommunale planmidler.

 

Kontaktperson
Rådmann Amund Eriksen - mob.:  414 75 680

kommunevåpen-mono-sideskiller.png

Korgen 04.09.14