Rådmannen mener at Lillebjerka er godt kvalifisert til å lede og videreutvikle denne viktige enheten og ser frem til at hun tiltrer stillingen. Stillingen har vært utlyst eksternt.Kari Brendås Lillebjerka:
Født i 1961. Bosatt på Bjerka i Hemnes kommune.
Utdanning:
Høgskole 3 år. Sykepleie, Delfag: Prosjektledelse.


Praksis:
Arbeider nå som enhetsleder for Hemnesberget omsorgstjeneste.
*Over 20 års ledererfaring fra kommunal sektor. *Noe ledererfaring fra politiet (kontorsjef).


Bakgrunn :
Utgangspunktet for saken er en politisk bestilling høsten 2010. Stikkord: Kommunen står overfor budsjettmessige og faglige utfordringer og må tilpasse sin drift til sine inntekter. Innføring av samhandlingsreformen stiller kommunen overfor nye faglige og økonomiske utfordringer.

Prosess:
KS-Konsulent og arbeidsgrupper bestående av ledere og tillitsvalgte har deltatt i utredningsarbeidet. Det har vært gjennomført en grundig prosess for å få frem et best mulig beslutningsgrunnlag.

Konklusjon:
Ny modell Rådmannen ønsker en enhetlig styringsstruktur innenfor omsorgssektoren og foreslår derfor å slå sammen tre enheter til en felles omsorgsenhet. Denne vil omfatte de tjenesteområder som naturlig hører inn under denne definisjonen. Dvs. Hemnesberget omsorgstjeneste (HOM), Korgen omsorgstjeneste (KOM) og Miljøtjenesten (MIL).

Hovedbegrunnelsen for endringen er for bedre å kunne:

* Sikre god økonomistyring
* Iverksette nødvendige endringer
* Ivareta et helhetsperspektiv.
* Utnytte kompetanse og ressurser på tvers av dagens «enhetsgrenser».

Endringen ble vedtatt av kommunestyret i forrige møte.