kommunevåpen-mono-sideskiller.png
 

Post og teletilsynet har besluttet å innvilge kommunene Hattfjelldal og Hemnes kr. 13 mill til bygging av fiberforbindelse mellom kommunene. Samlet utbyggingskostnad er på ca. kr. 27 mill. Nordland fylkeskommunene har tidligere gitt et tilsagn på kr.5,5 mill. til prosjektet.

_99A6851.jpg
Styringsgruppen og prosjektgruppen kan juble for tildelingen fra Post og Teletilsynet.
Styringsgruppe: Fv.  Amund Eriksen (Rådmann i Hemnes) Stian Skjærvik (Rådmann i Hattfjelldal)
Prosjektgruppe:  Børge Odden, Håkon Økland, Bjarne Haugen, Terje Nilsen


Prosjektet omfatter bygging av et fiberbasert stamnett/aksessnett for å sikre en stabil føringsvei for datatrafikk med tilfredsstillende kapasitet mellom Hattfjelldal og Hemnes og med forgreininger til Varntresk i Hattfjelldal og Røssvassbukt, Bleikvasslia og Leirskardalen i Hemnes kommune.

Bakgrunn:
Kommunene har siden 2011 jobbet med dette prosjektet som del av en samlet fiberutbygging på indre Helgeland.  Bakgrunnen for denne fibersatsingen er at det er for lite kapasitet i bredbåndsnettet på indre Helgeland til å dekke kapasitetsbehovet. Prosjektet har vært organisert administrativt, med  styrings- og arbeidsgruppe. Det har vært stor politisk vilje til å realisere prosjektet.

Ordfører i Hemnes har deltatt i planleggingsmøte med Nordland fylkeskommune og aktuelle samarbeidspartnere. Både han og ordfører i Hattfjelldal har vært sentrale i å få prioritert prosjektet for finansiering.

Hattfjelldal kommune har tidligere bygget stamfiber fra Joesjø i Sverige til Hattfjelldal sentrum og bygd ut aksessnett i Hattfjelldal sentrum.

Langvarig samarbeid:
Kommunene Hattfjelldal og Hemnes har i flere år hatt et interkommunalt samarbeid på drift av IKT-løsninger. Kommunene har også tidligere gjennomført felles bredbåndsprosjekter med bygging av radiobasert bredbånd til ytterdistrikter i 6 kommuner på Helgeland og det er gjennomført prosjekt med etablering av felles driftssentral på fagprogram for pleie, sosial og barnevern for 7 kommuner på Helgeland.

 

Økt behov, men avhengig av linjekapasitet fremover:
Samarbeidet mellom kommunene er avhengig av at linjekapasiteten er tilstrekkelig stor til at datatrafikk kan flyte mellom serverparken i en kommune og til den enkelte bruker i øvrige kommuner. Økende antall brukere og mer kapasitetskrevende tjenester i dagens nett, har ført til driftsproblemer og gjort det tilnærmet umulig å videreutvikle samarbeidet.

God kapasitet og kvalitet i bredbåndsnettet er også viktig for private husholdninger, andre offentlige virksomheter og ikke minst for næringslivet. Det er i området rundt Røssvatnet store kraftinstallasjoner som har behov for økt linjekapasitet.

Utviklingen av næringslivet, som både består av store industribedrifter og mindre nærings-virksomheter spredt utover i kommunene, avhenger av at infrastrukturen fungerer. Digital kommunikasjon er etter hvert helt avgjørende for samfunnsutviklingen. Gode bredbåndsløsninger reduserer avstandsulemper betraktelig og gir alle samfunn muligheter til å utvikle gode boforhold for sine innbyggere og gir gode rammebetingelser for næringsliv.

Sammenkopling med Krutfjellenken:
Byggingen av Krutfjellenken med stamfiber fra Joesjø til Hattfjelldal skal nå viderekobles mot Hemnes via Varntresk og Bleikvasslia.  Denne fiberstrekningen skal også sikre redundans/ leveringssikkerhet på eksisterende bredbåndslinjer i Hattfjelldal. Uten redundans er hattfjelldalsnettet sårbart og et linjebrudd vil kunne gi store negative konsekvenser for bedrifter og institusjoner.

Nordland fylkeskommune:
Nordland fylkeskommune har deltatt aktivt i planleggingen av dette prosjektet og har anbefalt overfor post og teletilsynet at prosjektet gjennomføres. Fylkeskommunen har tidligere vedtatt en strategi for utbygging av stamnett i hele fylket hvor både redundans og kapasitetsøkning i nettet inngår. NFK sitt engasjement har hatt avgjørende betydning for at prosjektet nå kan realiseres.

 

Tidsløp, prosess:
Anbudsgrunnlaget er i all hovedsak klart, og det må i tillegg foretas en mer detaljert oppfølging mot berørte parter som vegvesenet, Statskog Telenor og private grunneiere. Det vil bli lyst ut anbud  så snart som mulig.


Prosjektet vil bli lagt ut på anbud omkring årsskiftet med oppstart ca. 1. mars 2015. Byggetiden vil være 6 – 7 måneder.

 

Kontaktpersoner:

 

Ordførere:

Asgeir Almås.                                   Hattfjelldal kommune                                                   976 60 466

Kjell Joar Petersen-Øverleir.             Hemnes kommune                                                      918 69522

 

Styringsgruppe:

Stian Skjærvik.                                Rådmann. Hattfjelldal (leder)                                  476 78052

Amund Eriksen.                               Rådmann Hemnes                                                 414 75680

 

kommunevåpen-mono-sideskiller.png