PRESSEMELDING:

HEMNES FORSTERKER INNSATSEN PÅ MER NÆRVÆR OG MINDRE SYKEFRAVÆR

Hemnes kommune vil i året som kommer forsterke innsatsen for å få mer nærvær og mindre sykefravær.

Dette vil skje gjennom:

A: et eget sykefraværsprosjekt, der mange ulike krefter skal forene. Rådmann Amund Eriksen stor forventning til at nærværprosenten i Hemnes skal gå fra under 90 til nærmere 93 %. Sagt på en annen måte: rådmannens målsetting er at sykefraværet i Hemnes kommune skal nærme seg 7%.

I tillegg til alle lederne i kommunen vil også verne- og miljøtjenesten og de tillitsvalgte være involvert i arbeidet. Videre vil bedriftshelsetjenesten (STAMINA Helse), lokalt NAV-kontor, NAV-arbeidslivssenteret og kommunelegene være aktive samarbeidspartnere.

En egen prosjektleder er engasjert i 50% stilling for å lede og koordinere arbeidet.

Noen sentrale stikkord i prosjektet:

  • Fra diagnose til funksjonsevne
  • Fra uføregrad til restarbeidsevne
  • Fra passivitet til aktivitet
  • Fra sykefravær til nærvær

Kommunen vil i sitt arbeid satse på en tidligere involvering, slik at;

  • Behov for tilrettelegging avklares før sykemelding er nødvendig.
  • Samhandlings-/samarbeidsmøter gjennomføres innen tre uker i alle fraværstilfeller
  • Eventuell tilrettelegging, omplassering eller avvikling avklares så tidlig som mulig

B: deltakelse i et nasjonalt egenmeldingsprosjekt:
Hemnes kommune er invitert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Dette prosjektet går på å prøve ut utvidet rett til egenmeldinger – inntil ett år. Hemnes kommune skal i en periode fra 2013 og ut 2015 delta i prosjektet sammen med andre kommuner, sykehus og private bedrifter. Det er omsorgstjenesten i kommunen som skal delta. Rådmann Amund Eriksen ser på dette som en stor mulighet for å styrke arbeidet med nærvær i kommunen. Deltakelse i slike prosjekt gir kommunen tilgang på faglige ressurser og det siste innen forskning og utvikling.


Vedlagt ligger mer informasjon om de nye prosjektene i Hemnes kommune.

Du kan få mer opplysninger, dersom du tar kontakt med følgende:

    Amund Eriksen, rådmann – 414 75 680
    Rolf Fjellestad – personalsjef – 970 99338
    Kari Lillebjerka, enhetsleder – 978 99 9
65 Amund Eriksen
Rådmann

vedlegg: