Kommunestyret i Hemnes var 25.-26.1.18 samlet to dager på Karihaug i Bleikvasslia for å begynne å definere hvordan den framtidige kommunen skal se ut.

Kommunens inntekter reduseres kraftig i årene som kommer på grunn av fallet i kraftinntekter, og det er helt nødvendig å se på sparetiltak. Kommunen har på de to siste årene fått redusert de årlige inntektene med ca. 20 millioner, og regner med et ytterligere inntektstap på 5 millioner pr. år på kort sikt. På lengre sikt kan inntektssvikten bli enda større.

I den vedtatte økonomiplanen ligger det en forutsetning om administrativ innsparing på 10 millioner, som forutsettes tatt ved effektiviserings- og forbedringstiltak i dagens organisasjon. Dette er en oppgave som ligger innenfor rådmannens ansvarsområde, og som allerede er påbegynt. Rådmannen understreker at samlingen ga støtte til å fortsette prosessen, og øke farten på denne.

Samlingen på Karihaug var begynnelsen på en helt nødvendig prosess for å finne innsparingstiltak utover dette. Det er ingen tvil om at det må gjøres strukturelle grep, og at kommunen nå går inn i en svært krevende omstillingsperiode. Både ordfører, opposisjonsleder og rådmann understreket i sine innledninger at det må gjøres varige grep dersom vi skal kunne bestå som egen kommune.

Samlingen har vist at det er stor politisk vilje til å bygge en kommune for framtiden. Samtlige partier fremmet ønske om å legge partipolitiske skillelinjer til side, og sammen finne fram til gode og varige løsninger. Partiene enes om at «hver steinskal snues» for å finne langvarige og helhetlige løsninger.

Ordfører og opposisjonsleder oppsummerer slik; 

«Det er ikke tvil om at vi må se på strukturelle endringer for å komme i mål. Ingen sektor kan skjermes, og hver en stein må snues. Grepene vi nå gjør vil gjøre vondt, men det er et mål å komme ut med en struktur som gjør at det er betraktelig bedre å bo i et selvstendig Hemnes enn å være en utkant i en av våre nabokommuner.

På noen områder vil innbyggerne kanskje til og med få bedre tjenester enn i dag.» sier Ordfører Christine Trones. Opposisjonsleder Tord Johansen slutter seg til med å si «Alle MÅ bidra - politikerne, administrasjonen og innbyggerne - for at Hemnes fortsatt skal være en egen kommune og en god kommune å leve og bo i, også i framtiden.»