På møtet 16.10 behandlet teknisk- og miljøutvalget (TMU) detaljregulering for avløpsrenseanlegg   Hemnesberget.  Det var et enstemmig utvalgt som vedtok at renseanlegget skal plasseres ved fergeleiet.

Det har vært utredet flere alternative plasseringer, men det har vist seg vanskelig å finne et alternativ som er tilfredsstillende for alle parter. Det valgte alternativet gir den beste tekniske løsningen for framtiden, og er også det billigste alternativet.

Før behandlingen av saken var TMU på befaring på et nytt renseanlegg i Mosjøen, og utvalget fikk se hvordan et moderne renseanlegg fungerer. Utvalget fikk her bekreftet at lukt ikke er noe problem med slike anlegg.

I planbestemmelsene (§3) er det også tatt inn at renseanlegget skal bygges, drives og vedlikeholdes slik at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt jf. strengeste immisjonsgrense i TA 3019 fra KLIF 2013. Henvendelser til anleggseier og kommune om sjenerende utslipp skal oppbevares hos mottaker i minst 5 år. Planmyndigheten kan pålegge virksomheten å kartlegge sjenerende utslipp og kan gi pålegg om tiltaksplaner og tiltak. I planbestemmelsens §7 er det også satt krav om a bygget som renseanlegget plasseres i skal være arkitekttegnet.

Ordfører Kjell Joar Petersen – Øverleir er glad for at plasseringen av renseanlegget nå er bestemt. Dette betyr at kommunen kan gå videre med planleggingen av anlegget, slik at dette fortest mulig kan bli realisert. Dette er viktig slik at arbeidene med opprustingen av FV 808 kan gå etter planen.

I den vedtatte planen er arealbruken i hele fergeleieområdet avklart. Mye av arealet må brukes til vegformål. Det er tilrettelagt for bussholdeplass med nødvendig snuplass for tunge kjøretøy samt at forholdene for gående er sterkt hensyntatt.

Renseanlegg.jpg